آپراکسی و آپراکسی گفتار و نقش گفتاردرمانگر

آپراکسی اختلال مربوط به حرکات آموخته شده ای است، که به واسطه ی فلجی ضعف وعدم هماهنگی بوجود نمی آیدونمی توان آن را ناشی از فقدان حسی نقص درکی یاعدم توجه به دستورات به حساب آورد،گشویند آنرا اختلال دربرنامه ریزی حرکتی تعریف کرده است.آپراکسی اختلال در اجرای ارادی اعمال حرکتی یادگرفته شده است ،که با آسیب درنواحی ارتباطی حرکتی وراه های ارتباطی ایجاد میشودکه درآن ژسچرهای اتوماتیک سالم هستند.


ایتیولوژی

برنامه ریزی حرکتی گفتار


برنامه ریزی و طراحی ناخودآگاه برای توالی حرکات گفتاری به طورقوی به وسیله نواحی PremotorیاPrefrontalبه ویژه ناحیه ی بروکاوSMAسمت چپ یا نیمکره ی برتر انجام میشود.ناحیه ی بروکا به حرکات متوالی و همزمان کمک میکند.گوئیتروهمکاران نوعی مدل عصبی برای تولید هجا مطرح می کنند که شامل قشرپیش حرکتی شکمی است ودرناحیه اطراف شیار پیش مرکزی شکمی ونیز ناحیه بروکا قرارگرفته است.SMAباناحیه بروکا،کورتکس اولیه حرکتی،عقده قاعده ای وساختارهای سیستم لیمبیک درارتباط است وبه نظر می رسدبا فرآیندهای عاطفی وشناختی که فعالیت را برمی انگیزانند،مرتبط بوده ودرشروع گفتارگزاره ایی (Propositional speech)ونیز کنترل آن نقش مهمی داشته باشد.بررسی CTاسکن بیماران دچارآپراکسی اکتسابی گفتار توسط Dronkers نشان دادکه شکنج پیش مرکزی فوقانی چپ اینسولا در برنامه ریزی حرکتی تولید گفتار درگیر شده است.باانجام مطالعات طولی درگیری این نواحی درتمام بیماران مورد مطالعه که آپراکسی گفتاری داشتند مشخص شد.اغلب AOSبا آفازی بروکا همراه است،گفتاربه دلیل آشفتگی وبی ثباتی در توالی وانتخاب و هدف حرکات تولیدی دچارنقص است.آپراکسی گفتار و آپراکسی دهانی ممکن است مستقلا یا همراه با هم وجود داشته باشند.ممکن است آپراکسی دهانی منشا آپراکسی گفتار باشد.ازطرفی آپراکسی گفتارمی تواندبه شکل خالص ظاهر شوداما همانطور که درآفازی بروکای کلاسیک دیده میشوددراغلب موارد با نوعی اختلال زبانی همراه است.برخی از نورولوژیست ها و آسیب شناسان گفتاروزبان انکارمیکنند آنچه که آپراکسی گفتارنامیده میشودشکل خاصی از اختلال کنشی است.آن ها اعتقاد دارندکه عناصرومؤلفه های آپراکسیکدر آفازی بروکا چیزی بیش ازیک مشکل حرکتی است.شواهدکافی هنوزبرای حل این مساله دردست نیست.آپراکسی خالص گفتار عمومابالوب فرونتال چپ مرتبط بوده است و این طور تصور میرودکه ضایعه اختصاصا به ناحیه بروکاومناطقی بیش ازلوب فرونتال محسوب میشود.ازآنجاکه به نظرمی رسدمناطقی فراتر از ناحیه بروکانیزذرایجادعلایم گفتارآپراکسیک نقش داشته باشند،لذا نتایج مربوط به محل ضایعه هنوزبه طورقطع مشخص نشده است.

ارســال دیــدگــاه