عزت نفس در کودکان

یکی از مهارتهای زندگی، عزت نفس در کودکان است. عزت نفس به ارزیابی ذهنی فرد از خودش اشاره دارد. برای آموزش مهارتهای زندگی توجه به ویژگی های والدین، مهم است.

والدین کمال گرا، سخت گیر یا سرزنشگر مانع رشد عزت نفس در فرزندان می شوند. والدینی که تعامل مثبت با فرزندان خود دارند و قیاس های نابجا ندارند می توانند احساس ارزشمندی را در فرزند خود افزایش دهند. بعضی از والدین به دلیل مسئولیت پذیری بیش از حد، مانع رشد و تحول و استقلال فرزندانشان می شوند. حتی تعدادی از آن ها فرزندان را در مسیری سوق می دهند که با انتظارات والدین همخوان است نه استعدادهای فرزندان. در مورد فرزندان خود شفاف صحبت کنیم. زبان انتقادی به صورت تکراری باعث کاهش عزت نفس می شود.

عزت نقس
در مورد افزایش عزت نفس توصیه می شود:

 

۱.تحسین های مناسب برای فرزندان خود فراهم کنیم. بسیار مهم است که در تحسین حتما به رفتار مورد نظر اشاره شود.

۲.در خانه به آن ها مسئولیت بدهیم. بگذاریم فرزندان نیز سهمی از وظایف خانه را بر عهده داشته باشند.

۳.تصمیم گیری های خود را به آن ها بسپاریم. البته بهتر است حق انتخاب از بین گزینه هایی به آن ها داده شود که قبلا بررسی شده اند.

۴.از دادن تحسین هایی که واقعیت ندارند خودداری کنیم زیرا باعث عزت نفس کاذب می شود.

۵.اجازه دهیم در مسیر استعدادهای خود پیش روند تا طعم بی نظیر موفقیت را تجربه کنند.

۶.ما بهترین الگوهای عزت نفس برای فرزندان خویش هستیم.

۷.فرزندان خود را برای روزهای دشوار آماده کنیم. آن ها باید بدانند که در روزهای دشوار نیز باید بتوانند باز هم خود را دوست داشته باشند و تکنیکهایی برای مواجهه با چنین روزهایی داشته باشند. در زندگی همه ی افراد روزهای ابری وجود دارند.

۸.اجازه دهیم فرزندانمان با خودشان صادق باشند و از نقاط قوت و ضعف خود آگاهی یابند. پنهان کردن و دروغ گفتن به کودکان در مورد کاستی هایشان به عزت نفس آن ها آسیب می زند.

۹.داشتن روابط اجتماعی مناسب و عمیق نیز می تواند به رشد عزت نفس در کودکان کمک کند.

۱۰.پرداختن کودکان به علایقشان می تواند عزت نفس را در آن ها افزایش دهد.

دکتر فرحناز کیان ارثی، روانشناس

ارســال دیــدگــاه