مرحله بندی سرطان پستان

 

سرطان پستان

مرحله بندی سرطان پستان

منظور از مرحله، محدوده ای است که سرطان تا انجا گسترش یافته است. این محدوده از طریق روش های معاینه و تشخیص از قبیل آزمای های خون، اسکن های استخوان، تصویربرداری کامپیوتری (سی تی اسکن) و تصویربرداری با اشعه X مشخص می شود. تعیین مرحله، مهم ترین عامل در تعیین بهترین نوع درمان و بارزترین عامل پیشگویی کننده پیش آگهی با چشم انداز بیماری است.

سرطان پستان در پنج مرحله دسته بندی می شود:
مرحله صفر (غیرتهاجمی یا درجا): این مرحله ابتدای چیدایش سرطان پستان است به طوری که سرطان هنوز در داخل پستان انتشار نیافته است. کارسینوم لولولی درجا (LCIS) که در آن، سرطان به یک لولول پستان محدود است و کارسینوم مجرایی درجا (DCIS) که سلول های غیرطبیعی در داخل مجرا باقی مانده اند، در این مرحله طبقه بندی می شوند.

مرحله یک: قطر تومور کمتر از ۲ سانتی متر است و سرطان به بیرون از پستان گسترش نیافته است.

مرحله دو: این مرحله خود به دو زیر مرحله تقسیم می شود: مرحله دو (الف) که تومور کوچک تر از ۲ سانتی متر است. اما سرطان به گره های لنفی زیر بازو انتشار یافته یا تومور بین ۲ تا ۵ سانتی متر است، اما بهگره های لنفی زیر بازو انتشار نیافته است.

در مرحله دو (ب)، تومور بین ۲ تا ۵ سانتی متر است و سرطان به گره های لنفی زیربازو انتشار یافته و یا تومور بزرگ تر از ۵ سانتی متر است، اما سرطان به گره های لنفی زیر بازو انتشار نیافته است.

مرحله سه: این مرحله نیز به دو زیر مرحله تقسیم می شود: در مرحله سه (الف)، تومور کوچک تر از ۵ سانتی متر است و سرطان به گره های لنفی زیر بازو گسترش یافته به طوری که این گره ها به یکدیگر چسبیده اند یا توموری که بزرگ تر از ۵ سانتی متر باشد و سرطان پستان فقط به گره های لنفی زیر بازو سرایت کرده باشد. مرحله سه (ب): تومور با هر اندازه که به بافت های نزدیک پستان-پوست، دیواره قفسه سینه، عضلات یا دنده ها انتشار یافته باشد یا گره های لنفی داخل دیواره قفسه سینه در طول استخوان جناغ را گرفتار کرده باشد.

مرحله چهار: سرطان پستان ، بدون توجه به اندازه آن، به مناطق دور دست بدن مانند استخوان ها، ریه ها یا گره های لنفی دور از پستان انتشار یافته است.

منبع: کتاب جامع سلامت خانواده، جلد دوم

مطالب بیشتر در مورد بیماری های زنان و زایمان را اینجا بخوانید

ارســال دیــدگــاه