معنا و مفهوم حروف اختصاری آزمایش های پزشکی

 

دانستن معنا و مفهوم  حروف اختصاری آزمایش های پزشکی در برگه های آزمایش چندان دشوار نیست.


آزمایش‌های معمول شامل آزمایش خون، آزمایش ادرار و آزمایش مدفوع می شود و می توان به سادگی از نتیجه آنها مطلع شد اما سایر آزمایش ها،جزء آزمایش‌های معمول نبوده و در مورد بیماران خاص استفاده می‌شود. در این مطلب سعی شده است تا حدودی معنا و مفهوم حروف اختصاری آزمایش های پزشکی ذکر گردد. 

با دانستن برخی حروف به نوعی می توان از حروف برگه‌های آزمایش رمزگشایی کرد.

حروف اختصاصی در هر آزمایش:

FBS: قند خون ناشتا

MCHC: غلظت متوسط هموگلوبین

WBC: شمارش گلبول‌های سفید

RBC: شمارش گلبول‌های قرمز

HB: همو گلوبین

HC: هماتوکریت (درصد گلبول‌های قرمز در خون)

HCV: حجم متوسط گلبول‌های قرمز

HCH: مقدار متوسط هموگلوبین در گلبول‌های قرمز

R.D.W: ضریب تغییرات اندازه‌گیری گلبول‌های قرمز

PLT: شمارش پلاکت‌ها

PTE: درصد پلاکت‌ها

MPV: حجم متوسط پلاکت‌ها

MCH: وزن متوسط هموگلوبین

MCV: حجم متوسط هموگلوبین

M/E: نسبت سلول‌های زاینده گلبول سفید به قرمز

RDW: پهنای گلبول قرمز در منحنی

UA: تجزیه کامل ادرار PH، رنگ، بو،توده‌های متراکم

TGs: تری‌گلیسیرید، چربی که باعث رسوب در رگ‌هاو عروق می‌شود

HCG: تست حاملگی

FSB: آزمایش قند خون

معنا و مفهوم حروف اختصاری آزمایش های پزشکی که در بالا ذکر شدمی تواند تا حدودی نتیجه آزمایش را نشان دهد. اما بدون شک پی بردن به وضعیت فرد بیمار نیاز به تشخیص پزشک دارد و می بایست حتما نتیجه آزمایش را به پزشک متخصص نشان داد تا وی بتواند با توجه به تخصص و مهارت خویش نسبت به آن اظهار نظر کرده و بیمار را راهنمایی کند.

ارســال دیــدگــاه