نقش تصاویر و ژست ها در یادگیری زبان

نقش تصاویر و ژست ها به عنوان کمک کننده های غیرکلامی در یادگیری لغت زبان انگلیسی در کودکان پیش دبستانی

کوکب خلیلی پاجی، سیاوش طالع پسند، فرحناز کیان ارثی

چکیده

زمینه: هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش تصاویر و ژست ها به عنوان کمک کننده های غیرکلامی در یادگیری لغت زبان انگلیسی در کودکان پیش دبستانی بود.

روش: شرکت کنندگان۶۰ کودک پیش دبستانی( ۳۰ دختر و ۳۰ پسر) ۴ تا ۶ ساله بودند که به روش در دسترس از مهدکودک های شهر تهران انتخاب شدند. همه ی کودکان آزمون یادآوری معنا و آزمون درک مطلب را پس از آموزش و پی گیری تکمیل کردند. داده ها با مدل تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر تحلیل شدند.

یافته ها: یافته ها نشان می دهد که یادآوری و درک مطلب لغات در موقعیت ارائه لغت با ژست بهتر از موقعیت های ارائه لغت با تصویر و ارائه لغت به تنهایی است. در مرحله ی پیگیری هم یادآوری و درک مطلب در موقعیت ارائه لغت با ژست بهتر از دو موقعیت دیگر بود.

نتیجه گیری: کمک کننده های غیر کلامی در افزایش یادگیری تاثیرگذار هستند. پایداری آموخته ها با کمک کننده غیرکلامی ژست مناسب تر از سایر کمک کننده ها است.

واژه های کلیدی: یادآوری معنا، درک مطلب، ژست، تصویر، لغت

نقش تصاویر و ژزست ها در یادگیری لغت زبان انگلیسی به کودکان

 

ارســال دیــدگــاه