پرسشنامه مقیاس بالینی کودک

مقیاس بالینی مشکلات توجه

(لطفا این پرسشنامه را در طول هفته کامل کنید)
تاریخ ارزیابی: نام کودک:
داروهای مصرفی: تکمیل شده توسط:
هرآیتم توصیف کننده ی وضعیت دانش آموزا را در طول یک هفته بررسی و علامت بزنید
۲ = کاملاً صحیح ۱ = تا حدی صحیح ۰ = غلط
بعد از ظهر قبل از ظهر
۲ ۱ ۰ ناتوانی در اتمام یک فعالیت ۱ ۲ ۱ ۰ ناتوانی در اتمام یک فعالیت ۱
۲ ۱ ۰ ناتوانی در تمرکز(عدم توجه طولانی یک فعالیت) ۲ ۲ ۱ ۰ ناتوانی در تمرکز(عدم توجه طولانی یک فعالیت) ۲
۲ ۱ ۰ ناتوانی در حفظ سکوت، بی قراری، بیش فعالی ۳ ۲ ۱ ۰ ناتوانی در حفظ سکوت، بی قراری، بیش فعالی ۳
۲ ۱ ۰ وول خوردن ۴ ۲ ۱ ۰ وول خوردن ۴
۲ ۱ ۰ افکار بیهوده، انحراف فکر ۵ ۲ ۱ ۰ افکار بیهوده، انحراف فکر ۵
۲ ۱ ۰ تکانش گری، عمل کردن بدون فکر ۶ ۲ ۱ ۰ تکانش گری، عمل کردن بدون فکر ۶
۲ ۱ ۰ ناتوانی در پیروی کردن از دستورات ۷ ۲ ۱ ۰ ناتوانی در پیروی کردن از دستورات ۷
۲ ۱ ۰ حاضر جوابی ۸ ۲ ۱ ۰ حاضر جوابی ۸
۲ ۱ ۰ شلوغ کاری(شلختگی) ۹ ۲ ۱ ۰ شلوغ کاری(شلختگی) ۹
۲ ۱ ۰ بی توجهی، حواسپرتی ۱۰ ۲ ۱ ۰ بی توجهی، حواسپرتی ۱۰
۲ ۱ ۰ پرگویی ۱۱ ۲ ۱ ۰ پرگویی ۱۱
۲ ۱ ۰ ناتوای در انجام تکالیف ۱۲ ۲ ۱ ۰ ناتوای در انجام تکالیف ۱۲
توضیحات اضافی:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۱۹۸۶ Craig Edelbrock, Ph.D. Used with permission. Form design 1999 Henry L. Shapiro, M.D.

ارســال دیــدگــاه