پیش نیازهای مهارتهای خواندن

پیش نیازهای خواندن


گرچه کودکان سخن گفتن روان را بدون دیدن آموزشهای رسمی می آموزند ولی خواندن برای اکثریت عظیمی از کودکان مستلزم تعلیمات رسمی است. برای آنکه در کار خواندن ماهر شوند بدیهی است که نه تنها باید قوائدی را که در ادراک و فهم کلمات بکار می رود بیاموزند،بلکه باید بعضی مهارتهای بسیار ویژه را نیز یاد بگیرند.

برخی از این مهارتها عبارتند از

  •  بازشناسی حروف
  •  جهت یابی (تشخیص راست چپ)
  •  کسب کنترل یا تسلط شناختی بر حرکات چشم
  •  وقوف یافتن از کلمه بعنوان یک واحد
  •  ادراکات بینایی
  •  ادراکات شنیداری
  •  رشد آگاهی زبانی(یا واجشناسی)
  •  مهارتهای زبانی

بازشناسی حروف


آنچه که در شیوۀ بازشناسی حروف دخیل است تشخیص مختصات متمایز کنندۀ حروف است.


جهت یابی


کودکان اغلب در تغییر دادن حروفی که تصاویر وارونه ای از یکدیگرند (b,d) مشکل دارند.بسیاری از پژوهشگران پیشنهاد کرده اند که این مسئله تجسمی عینی از یک مسئلۀ کلی است که کودکان با جهتیابی های مکانی دارند.


کنترل حرکات چشم


از همۀ آزمایشها بر می آید که وقتی فرایندهای شناختی کودکان رشد می یابد تا به حرکات پیچیده تر بپردازند،شکل و وضعیت حرکات چشم آنها تغییر می کند،بنابراین حرکات چشم شواهد ارزنده ای در مورد نوع استراتژیهای شناختی بکار گرفته شده در اختیار ما می گذارند.بعبارتی شکل و وضعیت حرکات چشم در اثنای خواندن پیشرفت آرام و پیوسته ای را نشان می دهد،بدین ترتیب که وقتی مهارت خواندن افزایش می یابد تعداد ثبت ها کاهش پیدا می کند، طول جهشهای چشم زیاد می شود،مدت ثبت ها طولانی تر می شود و از تعداد واپسگردها کاسته می شود.این تغییرات در شیوۀ کار چشم به هنگام خواندن هماهنگ است با تغییرات دیگری که با متبحر شدن کودکان در کار خواندن رخ می دهد.


وقوف کلمه


شواهد قابل ملاحظه ای در دست است که نشان می دهد کودکانیکه فرایند خواندن را آغاز می کنند،به کلمات مجزا ازهم وقوف ندارند و وقتی مجبور می شوند که در یک آزمایش تقطیع یا بخش بخش سازی جمله،واحدهای آنها را متمایز کنند،بر اساس برجسته ترین نشانه های موجود در مجرای صوتی پاسخ می دهند.

 

ارســال دیــدگــاه