تنبلی چشم در کودکان

در طی ۴ دهه اول زندگی یعنی تا حدود ۴۰ سالگی، تنبلی چشمی یا به اصطلاح آمبلیوپی، بیش از هر بیماری چشمی دیگری مسوول کاهش بینایی در یک چشم است.

فقر آهن و کم خونی

آهن جزء اساسی تشکیل دهنده پروتئین های حمل کننده اکسیژن مانند هموگلوبین و میوگلوبین است و به همین دلیل وجود آهن در بدن، با اهمیت است.

غلظت خون چیست؟

بسیاری از بیماران زمانی که به متخصص مراجعه می کنند، اصطلاح غلیظ شدن خون را به کار می برند که درست نیست و غلظت خون تعریف خاص خود را دارد. به لحاظ پزشکی، غلظت خون یعنی بخش گلبول های قرمز، چند درصد از خون کامل را اشغال کرده است.