• طرح های ویژه سایت پزشکان ایران

  • ثبت نام پزشک و مراکز درمانی (دامنه اختصاصی،صفحه ویژه - 40۰٫۰۰۰ تومان، سالیانه)